Câu hỏi Trắc nghiệm

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án: D

Kiến thức : Trọng âm của từ 3 âm tiết

Giải thích:

A. fascinate (v) /´fæsi¸neit/: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất vì đuôi–ATE –   trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 3 từ cuối lên.

B. compliment  (n) /’kɔmplimənt/ Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất vì đuôi –ENT – trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 3 từ cuối lên.  

C. interview (n) /’intəvju:/  Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất

D. engineer (n) /endʒi’niər/ : Trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba vì đuôi –EER – trọng âm rơi vào âm tiết chính nó.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!