Câu hỏi Trắc nghiệm

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án: D

Kiến thức : Trọng âm của từ 3 âm tiết

Giải thích:

A. fascinate (v) /´fæsi¸neit/: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất vì đuôi–ATE –   trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 3 từ cuối lên.

B. compliment  (n) /’kɔmplimənt/ Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất vì đuôi –ENT – trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 3 từ cuối lên.  

C. interview (n) /’intəvju:/  Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất

D. engineer (n) /endʒi’niər/ : Trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba vì đuôi –EER – trọng âm rơi vào âm tiết chính nó.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!