Câu hỏi Trắc nghiệm

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án: B

Kiến thức: Phát âm nguyên âm

Giải thích:

A. embarrassed /ɪmˈbærəst/                           B. awareness /əˈweənəs/                                     

C. abandoned /əˈbændənd/                            D. captain /ˈkæptɪn/

Ta thấy các đáp án A, C, D đều có từ gạch chân đọc là /æ/, còn đáp án B là //, nên đáp án chính xác là B.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!