Câu hỏi Trắc nghiệm

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án: B

Kiến thức: Phát âm nguyên âm

Giải thích:

A. embarrassed /ɪmˈbærəst/                           B. awareness /əˈweənəs/                                     

C. abandoned /əˈbændənd/                            D. captain /ˈkæptɪn/

Ta thấy các đáp án A, C, D đều có từ gạch chân đọc là /æ/, còn đáp án B là //, nên đáp án chính xác là B.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!