Câu hỏi Trắc nghiệm

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Kiến thức về trọng âm

A. rechargeable /riːˈtʃɑː.dʒə.bəl/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc tiền tố re- và hậu tố -able không làm ảnh hưởng đến trọng âm của từ.

B. continuous /kənˈtɪn.ju.əs/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi –ous không ảnh hưởng đến trọng âm của từ và trọng âm không rơi vào âm /ə/.

C. appreciate /əˈpriː.ʃi.eɪt/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc các từ có tận cùng là -ate thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba tính từ cuối lên.

D. academic /ˌæk.əˈdem.ɪk/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc các từ có tận cùng là -ic thì trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước nó.

=> Phương án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!