Câu hỏi Trắc nghiệm

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Kiến thức về phát âm của nguyên âm

A. final /ˈf.nəl/

C. reliable /rɪˈl.ə.bəl/

B. revival /rɪˈv.vəl/

D. liberty /ˈlɪb.ə.ti/

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!