Câu hỏi Trắc nghiệm

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Kiến thức về phát âm của nguyên âm

A. final /ˈf.nəl/

C. reliable /rɪˈl.ə.bəl/

B. revival /rɪˈv.vəl/

D. liberty /ˈlɪb.ə.ti/

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!