Câu hỏi Trắc nghiệm

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Kiến thức về phát âm của đuôi -s 

 Khi các từ có âm kết thúc là /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/ → Phát âm là /ɪz/ 

Khi các từ có âm kết thúc là /p/, /k/, /f/, /t/, /θ/ → Phát âm là /s/ 

Các trường hợp còn lại → Phát âm là /z/ 

*Xét các đáp án: 

A. booths /buðz/ hoặc /buθs/ 

B. months /mʌnθs/ 

C. mouth /maʊθ/

-> mouths /maʊðz/ 

D. path /pæθ/

-> paths /pæðz/

=> Xét các âm trên, hai đáp án C, D là các trường hợp đặc biệt nên có cách phát âm bất quy tắc. Đáp án B theo quy tắc và đáp án A vì từ gốc “booth” có hai cách đọc nên vẫn theo quy tắc ta có hai cách phát âm đuôi -s tương ứng

=> Xét theo đa số để đồng bộ các đáp án, ta thấy cả A, C, D đều có cách phát âm đuôi -s là /z/ mà đáp án B không có, chọn B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!