Câu hỏi Trắc nghiệm

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Kiến thức về phát âm của đuôi -s 

 Khi các từ có âm kết thúc là /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/ → Phát âm là /ɪz/ 

Khi các từ có âm kết thúc là /p/, /k/, /f/, /t/, /θ/ → Phát âm là /s/ 

Các trường hợp còn lại → Phát âm là /z/ 

*Xét các đáp án: 

A. booths /buðz/ hoặc /buθs/ 

B. months /mʌnθs/ 

C. mouth /maʊθ/

-> mouths /maʊðz/ 

D. path /pæθ/

-> paths /pæðz/

=> Xét các âm trên, hai đáp án C, D là các trường hợp đặc biệt nên có cách phát âm bất quy tắc. Đáp án B theo quy tắc và đáp án A vì từ gốc “booth” có hai cách đọc nên vẫn theo quy tắc ta có hai cách phát âm đuôi -s tương ứng

=> Xét theo đa số để đồng bộ các đáp án, ta thấy cả A, C, D đều có cách phát âm đuôi -s là /z/ mà đáp án B không có, chọn B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!