Câu hỏi Trắc nghiệm

Martin tried three new jackets, ______ fitted him. A. none of which B. neither of them |

Câu hỏi:

Martin tried three new jackets, ______ fitted him.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

none of which: không cái nào trong số đó

Câu C sai vì neither of which: không cái nào trong tổng số 2 cái.

Câu B và D sai vì đây là mệnh đề quan hệ nên không dùng ‘them’ mà phải dùng ‘which’

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!