Câu hỏi Trắc nghiệm

Martin tried three new jackets, ______ fitted him. A. none of which B. neither of them |

Câu hỏi:

Martin tried three new jackets, ______ fitted him.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

none of which: không cái nào trong số đó

Câu C sai vì neither of which: không cái nào trong tổng số 2 cái.

Câu B và D sai vì đây là mệnh đề quan hệ nên không dùng ‘them’ mà phải dùng ‘which’

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!