Câu hỏi Trắc nghiệm

Mary will have finished all her work ______. |

Câu hỏi:

Mary will have finished all her work ______.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án: B

Kiến thức: Sự phối hợp thì (Tương lai & hiện tại) 

Giải thích: Căn cứ vào công thức của mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian:

            By the time + S + V(s/es), … động từ ở mệnh đề chính chia ở thì tương lai hoàn thành.

Tạm dịch: Mary sẽ hoàn thành tất cả công việc của mình trước khi ông sếp của cô ấy quay lại.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!