Câu hỏi Trắc nghiệm

Một quần thể tự phối có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát là |

Câu hỏi:

Một quần thể tự phối có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát là

0,4ABAbDd:0,4AbabDd:0,2Ababdd

. Biết rằng không xảy ra đột biến, không xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Bạn đang xem: Một quần thể tự phối có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát là |

   I. Ở F3, tần số alen A = 0,7.

   II. F4 có 12 kiểu gen.

   III. Ở F3, kiểu gen đồng hợp lặn về cả 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 21/128.

   IV. Ở F4, kiểu hình trội về cả 3 tính trạng chiếm tỉ lệ bằng 289/1280.

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án C. Có 3 phát biểu đúng, đó là I, III, IV

Giải thích:

 ü  Quá trình tự thụ phấn không làm thay đổi tần số alen → tần số 

A=0,4+0,62=0,7

 ü   Kiểu gen

ABAbDd

 tự thụ phấn sinh ra 9 kiểu gen;

       Kiểu gen

ABabDd

 tự thụ phấn sinh ra 6 kiểu gen mới → Tổng có 15 kiểu gen.

ü    Kiểu gen đồng hợp lặn do kiểu gen

0,4ABabDd

0,2ABabdd

 sinh ra.

       Do đó ở F3, kiểu gen

ababdd

có tỉ lệ là 

0,4×7162+0,2×716=0,1640625

ü    Kiểu hình trội về 3 tính trạng do kiểu gen 

0,4ABAbDd và 0,4ABabDd

 sinh ra.

       Do đó ở F4, A-B-D- =

0,4×1732×1732+0,4×1732×1732=22,6%

.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!