Câu hỏi Trắc nghiệm

Một quần thể tự phối có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát là |

Câu hỏi:

Một quần thể tự phối có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát là

0,4ABAbDd:0,4AbabDd:0,2Ababdd

. Biết rằng không xảy ra đột biến, không xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Bạn đang xem: Một quần thể tự phối có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát là |

   I. Ở F3, tần số alen A = 0,7.

   II. F4 có 12 kiểu gen.

   III. Ở F3, kiểu gen đồng hợp lặn về cả 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 21/128.

   IV. Ở F4, kiểu hình trội về cả 3 tính trạng chiếm tỉ lệ bằng 289/1280.

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án C. Có 3 phát biểu đúng, đó là I, III, IV

Giải thích:

 ü  Quá trình tự thụ phấn không làm thay đổi tần số alen → tần số 

A=0,4+0,62=0,7

 ü   Kiểu gen

ABAbDd

 tự thụ phấn sinh ra 9 kiểu gen;

       Kiểu gen

ABabDd

 tự thụ phấn sinh ra 6 kiểu gen mới → Tổng có 15 kiểu gen.

ü    Kiểu gen đồng hợp lặn do kiểu gen

0,4ABabDd

0,2ABabdd

 sinh ra.

       Do đó ở F3, kiểu gen

ababdd

có tỉ lệ là 

0,4×7162+0,2×716=0,1640625

ü    Kiểu hình trội về 3 tính trạng do kiểu gen 

0,4ABAbDd và 0,4ABabDd

 sinh ra.

       Do đó ở F4, A-B-D- =

0,4×1732×1732+0,4×1732×1732=22,6%

.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!