Câu hỏi Trắc nghiệm

My brother together with my parents________ going to meet my relatives at the airport this |

Câu hỏi:

My brother together with my parents________ going to meet my relatives at the airport this afternoon.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Hai danh từ nối nhau bởi « together with » thì động từ chia theo chủ ngữ đầu tiên

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!