Câu hỏi Trắc nghiệm

My brother together with my parents________ going to meet my relatives at the airport this |

Câu hỏi:

My brother together with my parents________ going to meet my relatives at the airport this afternoon.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Hai danh từ nối nhau bởi « together with » thì động từ chia theo chủ ngữ đầu tiên

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!