Câu hỏi Trắc nghiệm

My mother told me to ________ for an electrician when her fan was out of order. |

Câu hỏi:

My mother told me to ________ for an electrician when her fan was out of order.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

send for sb: cho mời người đến

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!