Câu hỏi Trắc nghiệm

My mother told me to ________ for an electrician when her fan was out of order. |

Câu hỏi:

My mother told me to ________ for an electrician when her fan was out of order.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

send for sb: cho mời người đến

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!