Câu hỏi Trắc nghiệm

Nam And Lan are talking about the jobs which only men or women can do. |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges

Nam And Lan are talking about the jobs which only men or women can do.

Nam: “Do you think that there are any jobs which only men or only women can or should do?”

Bạn đang xem: Nam And Lan are talking about the jobs which only men or women can do. |

Lan: “________________.”

Xem lời giải

Trả lời:

đáp án B

Tình huống giao tiếp

Lan are talking about the jobs which only men or women can do.

Nam và Lan đang nói chuyện về một số công việc chỉ có nam giới hoặc nữ giới có thể làm hoặc nên làm

Nam: “Bạn có nghĩ rằng có bất cứ ngành nghề nào mà chỉ dành riêng cho đàn ông hoặc riêng cho phụ nữ có thể làm hoặc nên có những nghề dành riêng cho từng phải như vậy?”

Lan: “______________.”

A. Đàn ông thường làm tốt hơn phụ nữ trong một số nghề nghiệp nhất định.

B. Tôi đồng ý. Điều này thật sự phụ thuộc vào những điều kiện thể trạng và sở thích của họ.

C. Đàn ông và phụ nữ nên hợp tác lẫn nhau.

D. Đàn ông thường được ủng hộ trong một số nghề nghiệp nhất định.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!