Câu hỏi Trắc nghiệm

Ở gà, alen A quy định chân cao |

Câu hỏi:

Ở gà, alen A quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định chân thấp. Cho gà trống chân cao có kiểu gen dị hợp tử lai với gà mái thứ nhất, tỉ lệ phân li kiểu hình ở

F1

 là: 1 gà mái chân thấp: 2 gà trống chân cao : 1 gà mái chân cao. Cho lai với gà mái thứ hai, tỉ lệ phân li kiểu hình ở

Bạn đang xem: Ở gà, alen A quy định chân cao |

F1

 là: 1 gà trống chân cao : 1 gà trống chân thấp : 1 gà mái chân cao : 1 gà mái chân thấp. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Ở đời con của phép lai thứ nhất, gà trống có kiểu gen đồng hợp chiếm 25%.

II. Ở phép lai thứ hai, gen nằm trên nhiễm sắc thể thường.

III. Gà mái thứ nhất có chân cao, gà mái thứ hai có chân thấp.

IV. Nếu cho tất cả các cá thể

F1

 của phép lai 2 giao phối ngẫu nhiên thì ở  có số gà chân thấp chiếm 56,25%.

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án B

+ Ở gà con XX, con XY

+ Phép lai 1:

P: Cho gà trống chân cao có kiểu gen dị hợp tử lai với gà mái thứ nhất

F1

: 1 gà mái chân thấp : 2 gà trống chân cao : 1 gà mái chân cao

→ Tính trạng biểu hiện không đồng đều ở 2 giới → gen qui định tính trạng chiều cao chân liên kết với giới tính, gen nằm trên X và Y không có đoạn tương đồng.

→ Ở

F1

 xuất hiện cả gà mái chân thấp

XaY

 và gà mái chân cao

XAY

 → P chân cao có kiểu gen:

XAXa

.

→ Ở

F1

 chỉ xuất hiện gà trống chân cao → gà mái P chỉ cho giao tử  → Gà mái P có kiểu gen:

XAY

→ Phép lai 1: 

XAXa×XAY

+ Phép lai 2:

P: Cho gà trống chân cao có kiểu gen dị hợp tử lai với gà mái thứ hai 

F1

: 1 gà trống chân cao : 1 gà trống chân thấp : 1 gà mái chân cao : 1 gà mái chân thấp

Ta có P:

XAXa

 → con cái P đem lai có kiểu gen

XaY

 → Phép lai 2: 

XAXa×XaY

+ Ở đời con của phép lai thứ nhất, gà trống có kiểu gen đồng hợp 

XAXa×XAYXAXA=1/4

 Ý I đúng

+ Ý II sai

+ Ý III đúng: Gà mái thứ nhất có chân cao, gà mái thứ hai có chân thấp

+ Nếu cho tất cả các cá thể  của phép lai 2 giao phối ngẫu nhiên thì ở  có số gà chân thấp:

Phép lai 2: 

XAXa×XaYF1:1XAXa:1XaXa:1XAY:1XaY

F1×F11XAXa:1XaXa×1XAY:1XaY1/4XA:3/4Xa×1/4XA:1/4Xa:1/2Y

XaXa+XaY=3/4×1/4+1/2=9/16=56,25%

Ý IV đúng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!