Câu hỏi Trắc nghiệm

Ở một loài thực vật, alen A q |

Câu hỏi:

Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng được

F1

. Cho

Bạn đang xem: Ở một loài thực vật, alen A q |

F1

 tự thụ phấn được

F2

. Biết không có đột biến, có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng?

I. Cho các cây hoa đỏ ở

F2

 cho giao phấn ngẫu nhiên với nhau,

F3

 có số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 1/9.

II. Cho các cây hoa đỏ ở

F2

 cho giao phấn ngẫu nhiên với nhau, trong số cây hoa đỏ ở

F3

, cây hoa đỏ thuần chủng chiếm tỉ lệ 1/3.

III. Cho tất cả các cây hoa đỏ

F2

 giao phấn với các cây hoa trắng

F2

,

F3

có tỉ lệ phân li kiểu hình 2 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.

IV. Cho các cây hoa đỏ

F2

 tự thụ phấn,

F3

 thu được cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ là 5/6.

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án C

+ P: cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng được

P: AA × aa →

F1

: 100% Aa →

F2

: 1 AA : 2 Aa : 1 aa

+ Cho các cây hoa đỏ ở  cho giao phấn ngẫu nhiên với nhau

→ (1AA : 2Aa) × (1AA : 2Aa) « (2A : 1a) × (2A : 1a) → aa = 1/9 →

F3

 có số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 1/9 → Ý I đúng

→ A =  8/9, AA = 4/9 → trong số cây hoa đỏ ở

F3

, cây hoa đỏ thuần chủng chiếm tỉ lệ: 4/9 : 8/9 = 1/2 → Ý II sai

+ Cho tất cả các cây hoa đỏ

F2

 giao phấn với các cây hoa trắng 

F2

(1AA : 2Aa) × aa « (2A : 1a) × 1a →

F3

 có tỉ lệ phân li kiểu hình 2 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng → Ý III đúng

+ Cho các cây hoa đỏ

F2

 tự thụ phấn:

→ (1AA : 2Aa) tự thụ → aa = 2/3 × 1/4 = 1/6 → A = 5/6 → Ý IV đúng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!