Câu hỏi Trắc nghiệm

Ở một loài thực vật, alen A q |

Câu hỏi:

Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng được

F1

. Cho

Bạn đang xem: Ở một loài thực vật, alen A q |

F1

 tự thụ phấn được

F2

. Biết không có đột biến, có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng?

I. Cho các cây hoa đỏ ở

F2

 cho giao phấn ngẫu nhiên với nhau,

F3

 có số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 1/9.

II. Cho các cây hoa đỏ ở

F2

 cho giao phấn ngẫu nhiên với nhau, trong số cây hoa đỏ ở

F3

, cây hoa đỏ thuần chủng chiếm tỉ lệ 1/3.

III. Cho tất cả các cây hoa đỏ

F2

 giao phấn với các cây hoa trắng

F2

,

F3

có tỉ lệ phân li kiểu hình 2 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.

IV. Cho các cây hoa đỏ

F2

 tự thụ phấn,

F3

 thu được cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ là 5/6.

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án C

+ P: cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng được

P: AA × aa →

F1

: 100% Aa →

F2

: 1 AA : 2 Aa : 1 aa

+ Cho các cây hoa đỏ ở  cho giao phấn ngẫu nhiên với nhau

→ (1AA : 2Aa) × (1AA : 2Aa) « (2A : 1a) × (2A : 1a) → aa = 1/9 →

F3

 có số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 1/9 → Ý I đúng

→ A =  8/9, AA = 4/9 → trong số cây hoa đỏ ở

F3

, cây hoa đỏ thuần chủng chiếm tỉ lệ: 4/9 : 8/9 = 1/2 → Ý II sai

+ Cho tất cả các cây hoa đỏ

F2

 giao phấn với các cây hoa trắng 

F2

(1AA : 2Aa) × aa « (2A : 1a) × 1a →

F3

 có tỉ lệ phân li kiểu hình 2 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng → Ý III đúng

+ Cho các cây hoa đỏ

F2

 tự thụ phấn:

→ (1AA : 2Aa) tự thụ → aa = 2/3 × 1/4 = 1/6 → A = 5/6 → Ý IV đúng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!