Câu hỏi Trắc nghiệm

Ở một loài thực vật, biết rằng |

Câu hỏi:

Ở một loài thực vật, biết rằng mỗi cặp gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Trong các phép lai giữa các cơ thể tứ bội sau đây có bao nhiêu phép lai cho đời con (

F1

) có 12 kiểu gen và 4 kiểu hình?

Bạn đang xem: Ở một loài thực vật, biết rằng |

I. AAaaBbbb × aaaaBBbb.                 II. AAaaBBbb × AaaaBbbb.

III. AaaaBBBb × AaaaBbbb.              IV. AaaaBBbb × AaaaBbbb.

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án C

+ Phép lai I: AAaaBbbb × aaaaBBbb

→ AAaa × aaaa → AAaa, Aaaa, aaaa → 3 kiểu gen, 2 kiểu hình

→ Bbbb × BBbb → BBBb, BBbb, Bbbb, bbbb → 4 kiểu gen, 2 kiểu hình

→ Phép lai 1 tạo ra: 12 kiểu gen, 4 kiểu hình → Ý I đúng

+ Phép lai II: AAaaBBbb × AaaaBbbb

→ AAaa × Aaaa → AAAa, AAaa, Aaaa, aaaa → 4 kiểu gen, 2 kiểu hình

→ BBbb × Bbbb → BBBb, BBbb, Bbbb, bbbb → 4 kiểu gen, 2 kiểu hình

→ Phép lai tạo ra: 16 kiểu gen, 4 kiểu hình → Ý II sai

+ Phép lai III: AaaaBBBb x AaaaBbbb

→ Aaaa × Aaaa → AAaa, Aaaa, aaaa → 3 kiểu gen, 2 kiểu hình

 → BBBb × Bbbb → BBBB, BBBb, BBbb, Bbbb → 4 kiểu gen, 1 kiểu hình

→ Phép lai tạo ra: 12 kiểu gen, 2 kiểu hình → Ý III sai

+ Phép lai IV: AaaaBBbb × AaaaBbbb

→ Aaaa × Aaaa → AAaa, Aaaa, aaaa → 3 kiểu gen, 2 kiểu hình

→ BBbb × Bbbb → BBBb, BBbb, Bbbb, bbbb → 4 kiểu gen, 1 kiểu hình

→ Phép lai tạo ra: 12 kiểu gen, 2 kiểu hình → Ý IV đúng.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!