Câu hỏi Trắc nghiệm

Ở một loài thực vật nghiên cứu s |

Câu hỏi:

Ở một loài thực vật nghiên cứu sự di truyền của một locus 2 alen A và a có mối quan hệ trội lặn hoàn toàn, tỉ lệ giao tử chứa alen A trong quần thể là 90%, về mặt lí thuyết trong số các quần thể sau đây, quần thể nào chắc chắn đang ở trạng thái cân bằng di truyền?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án B

Tần số

A=0,9a=0,1.

 Tỉ lệ dị hợp của quần thể cân bằng

=2×0,9×0,1=18%,

 B đúng.

Nếu chỉ có 81% kiểu hình trội thì có 19% kiểu hình lặn aa, tỉ lệ giao tử

a>10%,

 sai thực tế nên A sai.

Có 90% đồng hợp trội mà tần số giao tử

A=90%,

do vậy cấu trúc di truyền của quần thể là 0,9AA : 0,1aa và quần thể không cân bằng. Phân tích tương tự D không phải là đáp án đúng.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!