Câu hỏi Trắc nghiệm

Ở một loài thực vật, tính trạng hìn |

Câu hỏi:

Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do hai cặp gen A, a và B, b phần li độc lập quy định. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả hai alen trội A và B quy định quả dẹt; khi chỉ có một trong hai alen trội A hoặc B quy định quả tròn; khi không có alen trội nào quy định quả dài. Tính trạng màu sắc hoa do cặp gen D, d quy định; alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Tiến hành tự thụ phấn cây có kiểu hình quả dẹt, hoa đỏ thu được ở F1 37,5% cây quả dẹt, hoa đỏ; 31,25% cây quả tròn, hoa đỏ; 18,75% cây quả dẹt, hoa trắng và 6,25% cây quả dài, hoa đỏ. Biết rằng không có đột biến và hoán vị gen trong quá trình lai tạo, cho các phát biểu sau đây về phép lai:

I. Kiểu gen của P có thể là 

Bạn đang xem: Ở một loài thực vật, tính trạng hìn |

ADadBb.

II. Trong số các cây quả tròn, hoa đỏ ở F1; cây thuần chủng chiếm 10%.

III. Ở F1, có 3 kiểu gen quy định kiểu hình quả tròn, hoa đỏ.

IV. Cho P lai phân tích thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình là 1 : 2 :1.

Trong số các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu không chính xác?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án D

Nhận thấy ở F1 thu được 9 dẹt (A-B-) : 6 tròn (3A-bb + 3aaB-): 1 dài (aabb) và 3 đỏ (D-) : 1 trắng (dd), tỉ lệ chung khác với tỉ lệ phân li độc lập (9 : 6 : 1)(3 : 1), có tổng  tổ hợp giao tử, mỗi bên bố mẹ cho 4 loại giao tử chứng tỏ 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng chi phối, liên kết hoàn toàn.

Trong tương tác 9:6:1, vai trò của mỗi locus trong việc hình thành kiểu hình là như nhau, không mất tính chất tổng quát coi cặp A/a liên kết hoàn toàn với cặp alen D/d.

I. Sai, đời con không có kiểu hình

adadbb,P

 không cho giao tử

ab¯d

 nên (P) dị hợp tử chéo, kiểu gen

 AdaDBb

II. Sai, tỉ lệ cây hoa đỏ, quả tròn thuần chủng

=0,25×0,25=1/16.

 Trong số cây hoa đỏ, quả tròn tạo ra thì cây hoa đỏ, quả tròn thuần chủng chiếm 

1/5=20%.

III. Đúng, các kiểu gen quy định quả tròn, hoa đỏ bao gồm 

AdaDbb,aDaDBb,aDaDBB

IV. Sai, 

PAdaDBb×adadbb

F11Adad,1aDad1Bb,1bbF11AdadBb,1aDadBb,1Adadbb,1aDadbb

Tỉ lệ kiểu hình: 1 hoa trắng quả dẹt: 1 hoa đỏ quả tròn: 1 hoa trắng quả tròn: 1 hoa đỏ quả dài

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!