Câu hỏi Trắc nghiệm

Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do hai cặp gen A, a và B, b phân |

Câu hỏi:

Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do hai cặp gen A, a và B, b phân li độc lập quy định. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả hai alen trội A và B quy định quả dẹt, khi chỉ có một trong hai alen trội A hoặc B quy định quả tròn; khi không có alen trội nào quy định quả dài. Tính trạng màu sắc hoa do cặp gen D, d quy định; alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho cây quả dẹt, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 6 cây quả dẹt, hoa đỏ : 5 cây quả tròn, hoa đỏ : 3 cây quả dẹt, hoa trắng : 1 cây quả tròn, hoa trắng : 1 cây quả dài, hoa đỏ. Biết rằng không xảy ra đột biến và không có hoán vị gen. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

   I. Cây P có thể có kiểu gen là

Bạn đang xem: Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do hai cặp gen A, a và B, b phân |

ADadBb

.

   II. Lấy ngẫu nhiên 1 cây quả tròn, hoa đỏ ở F1, xác suất thu được cây thuần chủng là 1/5.

   III. Lấy một cây quả tròn, hoa trắng cho tự thụ phấn thì đời con luôn có duy nhất 1 kiểu gen, 1 kiểu hình.

   IV. Cho P lai phân tích thì đời con có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ 1:1:1:1.

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án D. Có 3 phát biểu đúng, đó là II, III và IV.

Giải thích:

   I sai vì cây A-B-D- có tỉ lệ là 6/16 thì gen trội liên kết gen lặn.

       → kiểu gen của P là

AdaDBb

hoặc

AaBdbD

.

   II đúng. Ở F, cây quả tròn, hoa đỏ có 5 tổ hợp. Trong đó cây thuần chủng có 1 tổ hợp là

1aDaDBB

→ Xác suất thu được cây thuần chủng là

15

.

   III đúng vì cây quả tròn, hoa trắng có kí hiệu kiểu gen là A-bb; dd (gồm 1 kiểu gen

AdAdbb

). Do đó, khi lấy 1 cây quả tròn, hoa trắng cho tự thụ phấn thì đời con có 100% số cây kiểu gen

AdAdbb

quả tròn, hoa trắng.

   IV đúng. Cây P lai phân tích

AdaDBb×adadbb

, thì sẽ thu được đời con có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ 1:1:1:1.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!