Câu hỏi Trắc nghiệm

Ở một loài thực vật tự thụ phấn bắt |

Câu hỏi:

Ở một loài thực vật tự thụ phấn bắt buộc, nghiên cứu sự di truyền của một tính trạng do một cặp alen chi phối người ta nhận thấy cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ

F3

 là 0,55AA : 0,lAa : 0,35aa. Cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ xuất phát là

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án A

Gọi k là tỉ lệ dị hợp của quần thể ban đầu (P), sau 3 thế hệ tự thụ phấn tỉ lệ dị hợp

=k23=0,1k=0,8

Độ giảm tỉ lệ dị hợp

=0,80,1=0,7

. Độ giảm dị hợp này chia đều cho 2 kiểu gen đồng hợp. Do vậy, cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu (P):

AA=0,550,72=0,2; Aa=0,8

và aa=0.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!