Câu hỏi Trắc nghiệm

Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe không tác dụng với dung dịch nào sau đây? A. HCl. B. NaOH. C. AgNO3. D. H2SO4 loãng. |

Câu hỏi:

Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe không tác dụng với dung dịch nào sau đây?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!