Câu hỏi Trắc nghiệm

Our team was losing but we managed to ________ the score A. get B. notice |

Câu hỏi:

Our team was losing but we managed to ________ the score

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

even the score: san bằng tỉ số

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!