Câu hỏi Trắc nghiệm

Our team was losing but we managed to ________ the score A. get B. notice |

Câu hỏi:

Our team was losing but we managed to ________ the score

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

even the score: san bằng tỉ số

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!