Câu hỏi Trắc nghiệm

Peter went out for two hours. When he returned I asked him where _______. A. had he been |

Câu hỏi:

Peter went out for two hours. When he returned I asked him where _______.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Câu gián tiếp

Ask sb where + S + V

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!