Câu hỏi Trắc nghiệm

Peter went out for two hours. When he returned I asked him where _______. A. had he been |

Câu hỏi:

Peter went out for two hours. When he returned I asked him where _______.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Câu gián tiếp

Ask sb where + S + V

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!