Câu hỏi Trắc nghiệm

Robots can replace humans at work because it can complete tasks very fast. |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. 

Robots can replace humans at work because it can complete tasks very fast.

Bạn đang xem: Robots can replace humans at work because it can complete tasks very fast. |

Xem lời giải

Trả lời:

Giải thích: 

it: nó => thay cho danh từ chỉ vật, số ít, danh từ không đếm được 

they: họ, chúng => thay cho danh từ số nhiều 

Sau liên từ “because” cần điền chủ ngữ thay cho danh từ số nhiều “robots”. 

Sửa: it => they 

Tạm dịch: Robot có thể thay thế con người trong công việc vì chúng có thể hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh.

Chọn C. 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!