Câu hỏi Trắc nghiệm

Sarah and Kathy are talking about bad habits of children. |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges

Sarah and Kathy are talking about bad habits of children.

Bạn đang xem: Sarah and Kathy are talking about bad habits of children. |

 ~ Sarah: “Children under ten shouldn’t stay up late to play computer games.”  ~ Kathy: “………..”

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D:

Đáp lại ý kiến quan điểm cả nhân, thể hiện sự đồng ý với 1 việc không nên làm (bad habits of children: thói quen xấu của trẻ em)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!