Câu hỏi Trắc nghiệm

Sarah and Kathy are talking about bad habits of children. |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges

Sarah and Kathy are talking about bad habits of children.

Bạn đang xem: Sarah and Kathy are talking about bad habits of children. |

 ~ Sarah: “Children under ten shouldn’t stay up late to play computer games.”  ~ Kathy: “………..”

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D:

Đáp lại ý kiến quan điểm cả nhân, thể hiện sự đồng ý với 1 việc không nên làm (bad habits of children: thói quen xấu của trẻ em)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!