Câu hỏi Trắc nghiệm

Scientists say that mass ______ can cause fast environmental pollution. A. production |

Câu hỏi:

Scientists say that mass ______ can cause fast environmental pollution.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Vị trí cần điền đang thiếu 1 danh từ.

mass production: sản xuất hàng loạt, sản xuất quy mô lớn

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!