Câu hỏi Trắc nghiệm

Scientists say that mass ______ can cause fast environmental pollution. A. production |

Câu hỏi:

Scientists say that mass ______ can cause fast environmental pollution.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Vị trí cần điền đang thiếu 1 danh từ.

mass production: sản xuất hàng loạt, sản xuất quy mô lớn

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!