Câu hỏi Trắc nghiệm

She is a very talented girl. You should listen to her playing ________ violin. |

Câu hỏi:

She is a very talented girl. You should listen to her playing ________ violin.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

play the violin: chơi đàn violin Mạo từ ‘the’ được dùng cho các nhạc cụ khi đi cùng động từ ‘play’

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!