Câu hỏi Trắc nghiệm

Students will find all academic assignments via the class blog their teachers create to post assignments |

Câu hỏi:

Students will find all academic assignments via the class blog their teachers create to post assignments

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Từ đồng nghĩa – kiến thức về từ vựng

Tạm dịch: Học sinh sẽ tìm thấy bài tập thông qua nhật ký lớp học mà giáo viên tạo ra để đăng bài tập.

=> Via /ˈvaɪə/ (prep): thông qua

Xét các đáp án:

A. By means of sth: bằng cách, thông qua cái gì

B. In terms of sth: về mặt, về phương diện cái gì

C. By the way: tiện thể, nhân tiện

D. In search of sth: tìm kiếm cái gì

=> Đáp án là A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!