Câu hỏi Trắc nghiệm

Students will find all academic assignments via the class blog their teachers create to post assignments |

Câu hỏi:

Students will find all academic assignments via the class blog their teachers create to post assignments

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Từ đồng nghĩa – kiến thức về từ vựng

Tạm dịch: Học sinh sẽ tìm thấy bài tập thông qua nhật ký lớp học mà giáo viên tạo ra để đăng bài tập.

=> Via /ˈvaɪə/ (prep): thông qua

Xét các đáp án:

A. By means of sth: bằng cách, thông qua cái gì

B. In terms of sth: về mặt, về phương diện cái gì

C. By the way: tiện thể, nhân tiện

D. In search of sth: tìm kiếm cái gì

=> Đáp án là A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!