Câu hỏi Trắc nghiệm

Surprisingly cost was regarded ______ important factor in choosing a new cell phone |

Câu hỏi:

Surprisingly cost was regarded ______ important factor in choosing a new cell phone by the three teenagers.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

regard sth as: coi cái gì như là

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!