Câu hỏi Trắc nghiệm

Surprisingly cost was regarded ______ important factor in choosing a new cell phone |

Câu hỏi:

Surprisingly cost was regarded ______ important factor in choosing a new cell phone by the three teenagers.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

regard sth as: coi cái gì như là

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!