Câu hỏi Trắc nghiệm

The advantages of the new method really ____ the disadvantages |

Câu hỏi:

The advantages of the new method really ____ the disadvantages

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Kiến thức về từ vựng

Xét các đáp án:

A. Outperform /ˌaʊt.pəˈfɔːm/ (v): làm tốt hơn, thành công hơn trong một hoạt động hoặc công việc nào đó khi so sánh với một bên khác cùng loại

B. Outdo /ˌaʊtˈduː/ (v): làm giỏi hơn

C. Outweigh /ˌaʊtˈweɪ/ (v): có nhiều ảnh hưởng hơn, tốt hơn, lớn hơn hoặc quan trọng hơn cái khác

D. Outgrow /ˌaʊtˈɡrəʊ/ (v): phát triển lớn hơn

Tạm dịch: Các lợi ích của phương pháp mới thật sự nhiều vượt trội hơn so với những bất lợi.

=> Đáp án là C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!