Câu hỏi Trắc nghiệm

The first amusement park in our city was a ______ success for its owners. Everybody |

Câu hỏi:

The first amusement park in our city was a ______ success for its owners. Everybody would go there to have a good time.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

roaring /’rɔ:riŋ/: ầm ầm, vang dội

roaring success: thành công vang dội

Các từ khác:

cracking /’krækiŋ/: khôi cừ

sparking /spakiŋ/: tóe lửa

ringing/ riiŋiŋ/ trong trẻo, vang vọng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!