Câu hỏi Trắc nghiệm

The food being cooked in the kitchen was giving ________ a wonderful smell. |

Câu hỏi:

The food being cooked in the kitchen was giving ________ a wonderful smell.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

give off: tỏa ra, phát ra

Các đáp án khác

give up: từ bỏ

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!