Câu hỏi Trắc nghiệm

The food being cooked in the kitchen was giving ________ a wonderful smell. |

Câu hỏi:

The food being cooked in the kitchen was giving ________ a wonderful smell.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

give off: tỏa ra, phát ra

Các đáp án khác

give up: từ bỏ

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!