Câu hỏi Trắc nghiệm

The French government has discouraged grocery stores _______ providing free plastic |

Câu hỏi:

The French government has discouraged grocery stores _______ providing free plastic bag to customers since 2016.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

discourage sb from doing sth: ngăn cản ai làm gì

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!