Câu hỏi Trắc nghiệm

The French government has discouraged grocery stores _______ providing free plastic |

Câu hỏi:

The French government has discouraged grocery stores _______ providing free plastic bag to customers since 2016.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

discourage sb from doing sth: ngăn cản ai làm gì

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!