Câu hỏi Trắc nghiệm

The major shortcoming of ASEAN as an organization is the inability to go through many declarations, agreements, and instruments that they have proliferated over the years. |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

The major shortcoming of ASEAN as an organization is the inability to go through many declarations, agreements, and instruments that they have proliferated over the years.

Bạn đang xem: The major shortcoming of ASEAN as an organization is the inability to go through many declarations, agreements, and instruments that they have proliferated over the years. |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Từ trái nghĩa – Kiến thức về từ vựng

Tạm dịch: Sự hạn chế chính của tổ chức ASEAN đó là sự thiếu khả năng thông qua các tuyên bố, sự chấp thuận, hay công cụ mà họ đã đưa ra hằng năm qua.

=> Shortcoming (n): điểm yếu, sự hạn chế

Xét các đáp án:

A. advantage /əd’va:ntidʒ/ (n): lợi thế (điểm mạnh mà giúp ai đó thành công hoặc tốt hoặc hữu ích hơn ai/cái gì khác)

B. benefit /’benəfit/ (n): lợi ích (sự hữu ích mà ai đó nhận được từ đâu; hoặc ảnh hưởng có lợi mà cái gì có)

C. drawback /’drɔ:bak/ (n): hạn chế

D. success /sək’ses/ (n): sự thành công

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!