Câu hỏi Trắc nghiệm

The major shortcoming of ASEAN as an organization is the inability to go through many declarations, agreements, and instruments that they have proliferated over the years. |

Câu hỏi:

Most of the Imperial Citadel of Thang Long was demolished in the early 20th century.

Xem lời giải

Trả lời:

đáp án A

Từ trái nghĩa – Kiến thức về từ vựng

Tạm dịch: Hoàng thành Thăng Long đã gần như bị phá hủy hết trong đầu thế kỷ 20.

=> Demolish = Pull down: phá hủy >< Rebuild: tái xây dựng

Các đáp án khác:

C. Put up sth (phr.v): dựng lên, xây lên hoặc đặt cái gì ở đâu (làm mới hoàn toàn)

D. Pull up (phr.v): (xe cộ, phương tiện giao thông) dừng lại

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!