Câu hỏi Trắc nghiệm

The major shortcoming of ASEAN as an organization is the inability to go through many declarations, agreements, and instruments that they have proliferated over the years. |

Câu hỏi:

Most of the Imperial Citadel of Thang Long was demolished in the early 20th century.

Xem lời giải

Trả lời:

đáp án A

Từ trái nghĩa – Kiến thức về từ vựng

Tạm dịch: Hoàng thành Thăng Long đã gần như bị phá hủy hết trong đầu thế kỷ 20.

=> Demolish = Pull down: phá hủy >< Rebuild: tái xây dựng

Các đáp án khác:

C. Put up sth (phr.v): dựng lên, xây lên hoặc đặt cái gì ở đâu (làm mới hoàn toàn)

D. Pull up (phr.v): (xe cộ, phương tiện giao thông) dừng lại

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!