Câu hỏi Trắc nghiệm

The manager needs an assistant that he can count on to take care of problems in his absence. |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

The manager needs an assistant that he can count on to take care of problems in his absence.

Bạn đang xem: The manager needs an assistant that he can count on to take care of problems in his absence. |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Từ trái nghĩa – kiến thức về cụm động từ

Tạm dịch: Giám đốc cần một trợ lý mà anh ta có thể tin tưởng để giải quyết vấn đề khi anh ta vắng mặt.

=> Count on sb: tin tưởng vào ai

Xét các đáp án:

A. Discredit /dɪˈskred.ɪt/ (v): làm mất thể diện, mất uy tín

B. Disrespect /ˌdɪs.rɪˈspekt/ (n): sự thiếu tôn trọng

C. Dislike /dɪˈslaɪk/ (v): không thích, ghét

D. Distrust /dɪˈstrʌst/ (v): không tin tưởng

=> Đáp án là D

Cấu trúc khác cần lưu ý:

Take care of sb/sth: trông nom, giám sát ai/cái gì

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!