Câu hỏi Trắc nghiệm

The more tired you are, the more hard you can concentrate. A. more tired |

Câu hỏi:

Mark A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The more tired you are, the more hard you can concentrate.

Bạn đang xem: The more tired you are, the more hard you can concentrate. A. more tired |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Lỗi sai ở cấu trúc so sánh kép: càng.. .càng

Cấu trúc: The + comparative (+ N) + S + V, + the + comparative (+ N) + S + V

So sánh hơn với tính từ ngắn: short adj + er

So sánh hơn vái tính từ dài: more + long adj

Sửa: the more hard → the harder. Đáp án C.

Tạm dịch: Bạn càng mệt mỏi, bạn càng khó tập trung hơn.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!