Câu hỏi Trắc nghiệm

The press puts ________ on the police forces who were unable to cope with the crowd |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

The press puts ________ on the police forces who were unable to cope with the crowd of savage hooligans.

Bạn đang xem: The press puts ________ on the police forces who were unable to cope with the crowd |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

put blame on sb (for sth): đổ lỗi cho ai về việc gì

Các từ còn lại:

charge (sb with sth): buộc tội

fault: lỗi lầm

guilt: tội lỗi

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!