Câu hỏi Trắc nghiệm

The press puts ________ on the police forces who were unable to cope with the crowd |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

The press puts ________ on the police forces who were unable to cope with the crowd of savage hooligans.

Bạn đang xem: The press puts ________ on the police forces who were unable to cope with the crowd |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

put blame on sb (for sth): đổ lỗi cho ai về việc gì

Các từ còn lại:

charge (sb with sth): buộc tội

fault: lỗi lầm

guilt: tội lỗi

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!