Câu hỏi Trắc nghiệm

The site (47) _____ that a foreign English teacher can earn between |

Câu hỏi:

The site (47) _____ that a foreign English teacher can earn between 1,200-2,200 USD a month in Vietnam, where the average annual income in 2016 was just 2,200 USD

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

A. judge (v): đánh giá, nhận định

B. evaluate (v): đánh giá

C. guess (v): đoán

D. estimate (v): ước tính

The site (47) estimates that a foreign English teacher can earn between 1,200-2,200 USD a month in Vietnam, where the average annual income in 2016 was just 2,200 USD.

Tạm dịch: Trang web ước tính rằng một giáo viên tiếng Anh nước ngoài có thể kiếm được từ 1.200-2.200 đô la một tháng tại Việt Nam, nơi thu nhập trung bình hàng năm trong năm 2016 chỉ là 2.200 đô la.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!