Câu hỏi Trắc nghiệm

The site (47) _____ that a foreign English teacher can earn between |

Câu hỏi:

The site (47) _____ that a foreign English teacher can earn between 1,200-2,200 USD a month in Vietnam, where the average annual income in 2016 was just 2,200 USD

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

A. judge (v): đánh giá, nhận định

B. evaluate (v): đánh giá

C. guess (v): đoán

D. estimate (v): ước tính

The site (47) estimates that a foreign English teacher can earn between 1,200-2,200 USD a month in Vietnam, where the average annual income in 2016 was just 2,200 USD.

Tạm dịch: Trang web ước tính rằng một giáo viên tiếng Anh nước ngoài có thể kiếm được từ 1.200-2.200 đô la một tháng tại Việt Nam, nơi thu nhập trung bình hàng năm trong năm 2016 chỉ là 2.200 đô la.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!