Câu hỏi Trắc nghiệm

The storm did a lot of ______ to our village. All the crops were drastically destroyed and many houses were washed away |

Câu hỏi:

The storm did a lot of ______ to our village. All the crops were drastically destroyed and many houses were washed away

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Kiến thức về từ vựng

Xét các đáp án:

A. Injury /ˈɪn.dʒər.i/ (n): chấn thương

B. Hardship /ˈhɑːd.ʃɪp/ (n): sự gian khổ

C. Harm /hɑːm/ (n): sự tổn thương, sự gây hại (mức độ nhẹ hơn “damage” nhiều)

D. Damage /ˈdæm.ɪdʒ/ (n): sự hư hại, sự phá hoại (thiên tai, thảm khốc,….)

=> do damage to st: phá hoại/gây thiệt hại cho cái gì

*Note: Ngoài ra, ta vẫn có cụm:

– Do harm to sb/sth: gây hại, có hại (về thể chất, sức khỏe, lòng tín nhiệm,….)

-> Nhưng mức độ của nó không tàn khốc đến nỗi phá hoại ngôi làng như trong trường hợp này, nó chỉ thường dùng với mức độ gây hại, gây tổn thương cho sức khỏe, thể chất,…

Tạm dịch: Cơn bão đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho ngôi làng của chúng tôi. Tất cả các vụ mùa đã bị tàn phá một cách nặng nề và rất nhiều ngôi nhà đã bị cuốn trôi.

=> Đáp án là D

Cấu trúc khác cần lưu ý:

Wash sth away: cuốn đi, quét sạch cái gì

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!