Câu hỏi Trắc nghiệm

The word “affected” in paragraph 1 almost means |

Câu hỏi:

The word “affected” in paragraph 1 almost means __________.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Giải thích: 

Từ “affected” (ảnh hưởng, tác động) trong đoạn 1 đồng nghĩa với __________. 

A. attacked: tấn công                                               B. killed: giết 

C. fought: chiến đâu                                                D. caught: bị bắt, bắt gặp 

Thông tin: Hospital and medical research organizations are often supported by donors who have been affected by a medical problem, either directly or through the experience of family members or friends.

Tạm dịch: Bệnh viện và các tổ chức nghiên cứu y tế thường được hỗ trợ bởi các nhà tài trợ đã bị ảnh hưởng bởi một vấn đề y tế, có trải nghiệm trực tiếp hat thông qua các thành viên gia đình hoặc bạn bè.

Chọn A.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!