Câu hỏi Trắc nghiệm

The word “affected” in paragraph 1 almost means |

Câu hỏi:

The word “affected” in paragraph 1 almost means __________.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Giải thích: 

Từ “affected” (ảnh hưởng, tác động) trong đoạn 1 đồng nghĩa với __________. 

A. attacked: tấn công                                               B. killed: giết 

C. fought: chiến đâu                                                D. caught: bị bắt, bắt gặp 

Thông tin: Hospital and medical research organizations are often supported by donors who have been affected by a medical problem, either directly or through the experience of family members or friends.

Tạm dịch: Bệnh viện và các tổ chức nghiên cứu y tế thường được hỗ trợ bởi các nhà tài trợ đã bị ảnh hưởng bởi một vấn đề y tế, có trải nghiệm trực tiếp hat thông qua các thành viên gia đình hoặc bạn bè.

Chọn A.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!