Câu hỏi Trắc nghiệm

The word “breakup” in paragraph 4 is closest in meaning to _________. |

Câu hỏi:

The word “breakup” in paragraph 4 is closest in meaning to _________.

Xem lời giải

Trả lời:

Giải thích: 

Từ “breakup” (kết thúc) trong đoạn 4 gần nghĩa nhất với _________. 

A. termination (n): sự chấm dứt                           B. popularity (n): sự phổ biến

C. division (n): sự phân chia                                                                      D. commencement (n): sự bắt đầu

Thông tin: Just as technology has become a gateway for new friendships, or a channel to stay connected with current friends, it can also make a friendship breakup more public. 

Tạm dịch: Cũng giống như công nghệ đã trở thành một cánh cổng cho tình bạn mới hoặc một kênh để duy trì kết nối với những người bạn hiện tại, nó cũng có thể làm cho việc kết thúc tình bạn trở nên công khai hơn. 

Chọn A. 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!