Câu hỏi Trắc nghiệm

The word “burden” in paragraph 3 is closest in meaning to _______. |

Câu hỏi:

The word “burden” in paragraph 3 is closest in meaning to _______.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – từ vựng

Giải chi tiết:

Từ “burden” trong đoạn 3 có nghĩa gần nhất với từ ________.

burden (n): gánh nặng

A potency (n): hiệu lực, quyền thế                            

B. load (n): vật nặng, gánh nặng                    

C. cargo (n): hàng hóa

D. issue (n): đề tài, vấn đề                  

=> burden = load

Thông tin: Nepalese families that do not have enough food to eat are more likely to marry their daughters at a young age to decrease the financial burden.

Tạm dịch: Các gia đình Nepal không đủ ăn thường cho con gái đi kết hôn khi còn trẻ để giảm gánh nặng tài chính.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!