Câu hỏi Trắc nghiệm

The word “imprisonment” in the last paragraph could be best replaced by _______. |

Câu hỏi:

The word “imprisonment” in the last paragraph could be best replaced by _______.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – từ vựng

Giải chi tiết:

Từ “imprisonment” trong đoạn 3 có thể được thay thế tốt nhất bởi từ ________.

imprisonment (n): phạt tù

A. salvation (n): sự bảo vệ, sự cứu giúp                     

B. custody (n): sự chăm sóc, sự giám hộ                   

C. detention (n): sự giam cầm, sự cầm tù                  

D. emblem (n): cái biểu tượng

=> imprisonment = detention

Thông tin: The law states that punishment for child marriage is imprisonment for up to three years and a fine of up to 10,000 rupees (£102).

Tạm dịch: Luật quy định rằng hình phạt cho tội tảo hôn là phạt tù tới 3 năm và phạt tiền lên tới 10.000 rupee (102 bảng Anh).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!