Câu hỏi Trắc nghiệm

The word “imprisonment” in the last paragraph could be best replaced by _______. |

Câu hỏi:

The word “imprisonment” in the last paragraph could be best replaced by _______.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – từ vựng

Giải chi tiết:

Từ “imprisonment” trong đoạn 3 có thể được thay thế tốt nhất bởi từ ________.

imprisonment (n): phạt tù

A. salvation (n): sự bảo vệ, sự cứu giúp                     

B. custody (n): sự chăm sóc, sự giám hộ                   

C. detention (n): sự giam cầm, sự cầm tù                  

D. emblem (n): cái biểu tượng

=> imprisonment = detention

Thông tin: The law states that punishment for child marriage is imprisonment for up to three years and a fine of up to 10,000 rupees (£102).

Tạm dịch: Luật quy định rằng hình phạt cho tội tảo hôn là phạt tù tới 3 năm và phạt tiền lên tới 10.000 rupee (102 bảng Anh).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!