Câu hỏi Trắc nghiệm

The word “intersect” in the first paragraph is closest in meaning to _________. |

Câu hỏi:

The word “intersect” in the first paragraph is closest in meaning to _________.

Xem lời giải

Trả lời:

Giải thích: 

Từ “intersect” trong đoạn đầu tiên gần nghĩa nhất với _________. 

A. interrupt (v): làm gián đoạn

B. generate (v): tạo ra 

C. maintain (v): duy trì

D. involve (v): liên quan 

=> intersect (v): cắt nhau, đi qua nhau, giao nhau = interrupt (v): làm gián đoạn 

Thông tin: A new survey from the Pew Research Center reveals the surprising ways that technology intersects with teen friendships – and the results show that 57 percent of teens have made at least one new friend online. 

Tạm dịch: Một cuộc khảo sát mới từ Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy những cách đáng ngạc nhiên mà công nghệ giao thoa với tình bạn của thanh thiếu niên – và kết quả cho thấy 57% thanh thiếu niên đã có ít nhất một người bạn mới trực tuyến. 

Chọn A. 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!