Câu hỏi Trắc nghiệm

The word “intersect” in the first paragraph is closest in meaning to _________. |

Câu hỏi:

The word “intersect” in the first paragraph is closest in meaning to _________.

Xem lời giải

Trả lời:

Giải thích: 

Từ “intersect” trong đoạn đầu tiên gần nghĩa nhất với _________. 

A. interrupt (v): làm gián đoạn

B. generate (v): tạo ra 

C. maintain (v): duy trì

D. involve (v): liên quan 

=> intersect (v): cắt nhau, đi qua nhau, giao nhau = interrupt (v): làm gián đoạn 

Thông tin: A new survey from the Pew Research Center reveals the surprising ways that technology intersects with teen friendships – and the results show that 57 percent of teens have made at least one new friend online. 

Tạm dịch: Một cuộc khảo sát mới từ Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy những cách đáng ngạc nhiên mà công nghệ giao thoa với tình bạn của thanh thiếu niên – và kết quả cho thấy 57% thanh thiếu niên đã có ít nhất một người bạn mới trực tuyến. 

Chọn A. 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!