Câu hỏi Trắc nghiệm

The word “them” in paragraph 1 refers to _______. |

Câu hỏi:

The word “them” in paragraph 1 refers to _______.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – từ thay thế

Giải chi tiết:

Từ “them” trong đoạn 1 ám chỉ _______.

A. brands: nhãn hàng, thương hiệu

B. economies: các nền kinh tế

C. customers: khách hàng

D. markets: thị trường

Thông tin: As customers choose brands based on how they make them feel, rather than their actual products or services,…

Tạm dịch: Khi khách hàng lựa chọn thương hiệu dựa trên cảm giác của họ thay vì sản phẩm hoặc dịch vụ thực tế của họ,…

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!