Câu hỏi Trắc nghiệm

The word “they” in paragraph 1 refers to |

Câu hỏi:

The word “they” in paragraph 1 refers to __________.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Giải thích: 

Từ “they” trong đoạn 1 đề cập đến __________. 

A. cao đẳng và đại học                                            B. sinh viên khác 

C. sinh viên thành công                                           D. cơ hội giáo dục 

Thông tin: Colleges and universities often receive gifts from successful graduates who want to widen educational opportunities for other students or support research on an issue they feel is important.

Tạm dịch: Các trường cao đẳng và đại học thường nhận quà từ những sinh viên tốt nghiệp thành công muốn mở rộng cơ hội học tập cho các sinh viên khác hoặc hỗ trợ nghiên cứu về một vấn đề mà họ cảm thấy là  quan trọng. 

Chọn C.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!