Câu hỏi Trắc nghiệm

The word “they” in paragraph 3 refers to _________. |

Câu hỏi:

The word “they” in paragraph 3 refers to _________. 

Xem lời giải

Trả lời:

Giải thích: 

Từ “they” trong đoạn 3 đề cập đến _________. 

A. bạn bè

B. người dùng tuổi teen 

C. bạn cùng nhóm của họ

D. bạn bè chỉ trực tuyến 

Thông tin: Despite the negative consequences, 21 percent of teenage users feel worse about their lives because of posts they see on social media – teens also have found support and connection through various platforms. 

Tạm dịch: Bất chấp những hậu quả tiêu cực, 21% người dùng tuổi teen cảm thấy tồi tệ hơn về cuộc sống của họ vì những bài đăng mà họ nhìn thấy trên mạng xã hội – thanh thiếu niên cũng tìm thấy sự hỗ trợ và kết nối thông qua nhiều nền tảng khác nhau. 

Chọn B. 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!