Câu hỏi Trắc nghiệm

The word “they” in paragraph 3 refers to _________. |

Câu hỏi:

The word “they” in paragraph 3 refers to _________. 

Xem lời giải

Trả lời:

Giải thích: 

Từ “they” trong đoạn 3 đề cập đến _________. 

A. bạn bè

B. người dùng tuổi teen 

C. bạn cùng nhóm của họ

D. bạn bè chỉ trực tuyến 

Thông tin: Despite the negative consequences, 21 percent of teenage users feel worse about their lives because of posts they see on social media – teens also have found support and connection through various platforms. 

Tạm dịch: Bất chấp những hậu quả tiêu cực, 21% người dùng tuổi teen cảm thấy tồi tệ hơn về cuộc sống của họ vì những bài đăng mà họ nhìn thấy trên mạng xã hội – thanh thiếu niên cũng tìm thấy sự hỗ trợ và kết nối thông qua nhiều nền tảng khác nhau. 

Chọn B. 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!