Câu hỏi Trắc nghiệm

These sayings all indicate the importance of dealing directly with issues rather than them |

Câu hỏi:

These sayings all indicate the importance of dealing directly with issues rather than (27) ____ them

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Kiến thức về từ vựng

A. decide /dɪˈsaɪd/ (v): quyết định

B. support /səˈpɔːt/ (v): ủng hộ

C. observe /əbˈzɜːv/ (v): quan sát

D. avoid /əˈvɔɪd/ (v): tránh

Tạm dịch: These sayings all indicate the importance of dealing directly with issues rather than (3)_______ them (Những câu nói này đều chỉ ra tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề trực tiếp thay vì né tránh chúng.)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!