Câu hỏi Trắc nghiệm

These sayings all indicate the importance of dealing directly with issues rather than them |

Câu hỏi:

These sayings all indicate the importance of dealing directly with issues rather than (27) ____ them

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Kiến thức về từ vựng

A. decide /dɪˈsaɪd/ (v): quyết định

B. support /səˈpɔːt/ (v): ủng hộ

C. observe /əbˈzɜːv/ (v): quan sát

D. avoid /əˈvɔɪd/ (v): tránh

Tạm dịch: These sayings all indicate the importance of dealing directly with issues rather than (3)_______ them (Những câu nói này đều chỉ ra tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề trực tiếp thay vì né tránh chúng.)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!