Câu hỏi Trắc nghiệm

They fear that with the enactment event taken off, the festival may fade away in obscurity |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

They fear that with the enactment event taken off, the festival may fade away in obscurity

Bạn đang xem: They fear that with the enactment event taken off, the festival may fade away in obscurity |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Từ trái nghĩa – kiến thức về từ vựng

Tạm dịch: Họ e sợ rằng khi đạo luật bị xóa bỏ thì lễ hội đó có thể biến mất dần trong mờ hồ. => obscurity (n): sự tối tăm, mơ hồ

Xét các đáp án:

A. darkness (n): chỗ tối, bóng tối

B. dimness (n): sự lờ mờ, sự mơ hồ

C. fuzziness (n): sự mờ nhạt

D. sharpness (n): độ sắc nét

Cụm động từ khác cần lưu ý:

Take off: xóa bỏ, cất cánh, rời đi, cởi bỏ

Fade away: biến mất dân

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!