Câu hỏi Trắc nghiệm

Those cars are very expensive, _________ |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Those cars are very expensive, _________?

Bạn đang xem: Those cars are very expensive, _________ |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án : B

Kiến thức: câu hỏi đuôi

Giải thích:

– Động từ của câu trần thuật chia ở khẳng định nên động từ của câu hỏi đuôi ở phủ định.

– Câu trần thuật bắt đầu bằng Those cars are nên câu hỏi đuôi là aren’t they.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!