Câu hỏi Trắc nghiệm

Those cars are very expensive, _________ |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Those cars are very expensive, _________?

Bạn đang xem: Those cars are very expensive, _________ |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án : B

Kiến thức: câu hỏi đuôi

Giải thích:

– Động từ của câu trần thuật chia ở khẳng định nên động từ của câu hỏi đuôi ở phủ định.

– Câu trần thuật bắt đầu bằng Those cars are nên câu hỏi đuôi là aren’t they.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!