Câu hỏi Trắc nghiệm

Thousands are going starving because of the failure of this year’s harvest. |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions from 49 to 50.

 Thousands are going starving because of the failure of this year’s harvest.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

starving (adj): đói, chết đói, rất đói

A. rich: giàu

B. hungry: đói

C. poor: nghèo

D. full: no

=> starving >< full

Tạm dịch: Hàng ngàn người sẽ chết đói vì mùa màng thất bát năm nay.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!